Algemene voorwaarden

Alle aankopen die via deze website geplaatst worden, vallen onder onze standaard algemene voorwaarden. Hieronder vindt u onze algmene voorwaarden terug.

Betalingsdatum.

Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving binnen de 14 dagen na uitgifte van het document, tenzij schriftelijk andere modaliteiten overeengekomen zijn.

Verwijlinteresten.

Indien de factuur niet betaald wordt op de vervaldatum, wordt er na een eerste kosteloze herinnering van rechtswege een interest opeisbaar gelijk aan 12% (1% per maand), of de wettelijke interestvoet indien die meer bedraagt, te beginnen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Schadebeding.

Indien de factuur onbetaald blijft op de vervaldag, wordt na een eerste kosteloze herinnering het saldo van rechtswege verhoogd met €10, met een minimum van €50.

Opeisbaarheid.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar.